Tschechisch-deutsches Rechtswörterbuch

Hinweis: Für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird keine Haftung übernommen.

 

EU-Strafrecht

evropský rozkaz k zatčení   Europäischer Haftbefehl (der)

závažné mezinárodní trestné činnosti   schwerwiegende internationale Straftaten (die)

přeshraniční kriminalita   grenzüberschreitende Kriminalität (die)

úřad evropského veřejného žalobce (podle nářízení rady 2017/1939)   Europäische Staatsanwaltschaft (die) (gemäß der Verordnung des Rates 2017/1939)

nařízení   Verordnung (die)

směrnice   Richtlinie (die)

předávací řízení   Übergabeverfahren  (das)

Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci   Rat für Justiz und Inneres (der)

duševní vlastnictví   geistiges Eigentum (das)

 

Rechtshilfe in Strafsachen

vydávací řízení   Auslieferungsverfahren (das)

přeshraniční kriminalita   grenzüberschreitende Kriminalität (die)

trestní stíhání   Strafverfolgung (die)

výkon trestu   Strafvollstreckung (die)

pravomocné odsouzení   rechtskräftige Verurteilung (die)

vydat na koho mezinárodní zatykač   gegen jemanden einen internationalen Haftbefehl ausstellen (der)

povolit vydání   die Auslieferung bewilligen (die)

rozsudek v nepřítomnosti   Urteil in Abwesenheit (das, die)

 

Mezinárodní trestní právo  Internationales Strafrecht

mezinárodní trestní právo   internationales Strafrecht (das)

mezinárodní trestní soud   Internationaler Strafgerichtshof (der)

válečný zločin   Kriegsverbrechen (das)

válečný zločinec   Kriegsverbrecher (der)

zločin proti lidskosti   Verbrechen gegen die Menschlichkeit (das, die)

 

Strafrechtliche Ermittlungen und Strafprozess

trestní právo procesní   Strafprozessrecht (das)

rozpoznávání obličeje kamerami   Gesichtserkennung durch Kameras (die, die)

podat trestní oznámení   Strafanzeige stellen (die)

důvodné podezření   begründeter Verdacht (der)

domovní prohlídka   Hausdurchsuchung (die)

vzít do vazby   inhaftieren

domácí vězení   Hausarrest (der)

vyšetřovací vazba   Untersuchungshaft (die)

uvalit vyšetřovací vazbu   Untersuchungshaft verhängen (die)

zastavit trestní stíhání   ein/das Strafverfahren einstellen (das)

obnovit trestní stíhání   ein/das Strafverfahren wieder aufnehmen (das) 

důkaz   Beweis (der)

soudní znalec   Sachverständiger (der)

znalecký posudek   Sachverständigen-Gutachten (das)

podat obžalobu   öffentliche Klage erheben (die), eine Anklageschrift einreichen (die)

presumce neviny   Unschuldsvermutung (die)

soudní sín   Gerichtssaal (der)

soudní jednání   Gerichtsverhandlung (die)

závěrečná řeč   Schlussplädoyer (das)

vynesení rozsudku   Urteilsverkündung (die)

odsoudit někoho na doživotní   jemanden zu lebensländlich verurteilen

podjatý   befangen

vězení   Gefängnis (das)

 

 

Materielles Strafrecht   Trestní právo hmotné

trestní právo hmotné   materielles Strafrecht (das)

trestní zákoník   Strafgesetzbuch (das)

trest odnětí svobody na doživotí   lebenslange Freiheitsstrafe (die)

vražda   Totschlag (der), Mord (der)

zabití   Tötung im Affekt (die, der)

podvod   Betrug (der)

úvěrový podvod   Kreditbetrug (der)

vydírání   Erpressung (die)

danový únik   Steuerhinterziehung (die)

krácení daní   Steuerverkürzung (die)

legalizace výnosu z kriminální činnosti   Geldwäsche (die)

válečný zločin   Kriegsverbrechen (das)

osvobozující rozsudek   Freispruch (der)

vynést nad kým rozsudek   jemanden verurteilen

podmíněný trest   Bewährungsstrafe (die)

doživotí   lebenslänglich

propadnutí majetku   Vermögensverfall (der)

odpykat trest odnětí svobody   eine Freiheitsstrafe verbüßen (die)

trestní rejstřík   Strafregister (das)

porušit zakon   gegen ein Gesetz verstoßen (das)

 

Organisierte Kriminalität   Organizováný zločin

organizovaný zločin   organisierte Kriminalität (die)

pašování cigaret   Zigarettenschmuggel (der)

obchodováný s lidmi   Menschenhandel (der)

převaděčství osob   Menschenschmuggel (der)

kyberkriminalita   Cyber-Kriminalität (die)

obchod s drogami   Rauschgifthandel (der)

praní peněz   Geldwäsche (die)

padělání bankovek   Fälschen von Banknoten (das, die)

financování terorismu   Terrorismusfinanzierung (die)

 

Ordnungswidrigkeiten  Přestupky

přestupek   Ordnungswidrigkeit (die)

zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (CZ)   OWiG (D)

porušit dopravní předpisy   gegen die Verkehrsregeln verstoßen (die), gegen Verkehrsregeln verstoßen (die)

uložit pokutu   eine Geldbuße auferlegen (die)

 

Digitalisierung   Digitalizace

Digitalizace   Digitalisierung (die)

kyberprostor   Cyber-Space (der)

umělá inteligence   Künstliche Intelligenz (die)

vyhledávačí   Suchmaschine (die)

algoritmus   Algorithmus (der)

výsledky vyhledávání   Suchergebnisse (das)

ochrana údajů   Datenschutz (der)

soukromí   Privatsphäre (die)

digitální očkovací pas   digitaler Impfausweis (der)

rozpoznávání obličeje kamerami   Gesichtserkennung durch Kameras (die, die)

sociální sít`   soziales Netzwerk (das)

post na sociálních sítích   Post in sozialen Netzwerken (?, das)

blokovat účet na sociálních sítích   ein Konto in sozialen Netzwerken sperren (das, das)

server   Portal (das)

hostovat server   den/einen Server hosten (der)

cloudová služba   Cloud-Lösung (die), Cloud-Dienst (der)

tweet na Twitteru   Tweet auf Twitter (?, ?)

twitterový účet   Twitter-Account (?)

obsah   Inhalt (der)

sdílet na sociálních sítích   in sozialen Netzwerken teilen

online sch°uze   Videokonferenz (die)

nenávistný projev   Hassrede (die)

nenávistné projevy   Hassbotschaften (die)

umístit záběr na internet   die Aufnahme ins Internet einstellen/stellen (die, das)

falešné zprávy   gefälschte Nachrichten, Fake News (die, ?)

desinformace   Desinformation (die)

nařízení o zeměpisném blokování   Geoblocking-Verordnung (die)

kryptoměna (například bitcoin)   Krypto-Währung (die) (zum Beispiel Bitcoin)

nevyžádaná pošta   Spam (?)

 

Staatsrecht

nezávislost soudnictví   Unabhängigkeit der Justiz (die, die)

ústavní soud   Verfassungsgericht (das)

protiústavní   verfassungswidrig

obecný soud (na rozdíl od ústavního soudu)   Fachgericht (das) (im Unterschied zum Verfassungsgericht)

právní stát   Rechtsstaat (der)

přiměřenost   Verhältnismäßigkeit (die)

opatření   Maßnahme (die)

vyvlastnění   Enteignung (die)

vyjímečný stav   Ausnahmezustand (der)

zákaz shromažd'ování   Versammlungsverbot (das)

uzavřít hranice   die Grenzen schließen (die) 

klíčová úroková sazba   Leitzins (der)

místní samospráva   kommunale Selbstverwaltung (die)

 

Právo EU   EU-Recht

Smlouva o Evropské unii   Vertrag über die Europäische Union (der, die)

Smlouva o fungování Evropské unie   Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (der, die)

Listina základních práv EU   Charta der Grundrechte der EU (die, das, die)

primární právo EU   EU-Primärrecht

sekundární právo EU   EU-Sekundärrecht

nadřazenost evropského práva   Übergeordnetheit des

Europa-Rechts (die, das)

přednost evropského práva   Vorrang des Europa-Rechts (der, das)

Soudní dvur EU   Gerichtshof der Europäischen Union (der, die), EuGH (der)

vstup do EU   EU-Beitritt (der)

přístupová jednání  

členská země   Mitgliedstaat (der)

vystoupení z EU   Austritt aus der EU (der, die)

neřízený brexit   ungeordneter Brexit (der)

tvrdý brexit   harter Brexit (der)

nadnárodní uroveñ   supranationale Ebene (die)

přenosit kompetence nad nadnárodní uroveñ   Zuständigkeiten auf die supranationale Ebene übertragen (die, die)

rozhodnout  jednomyslně   einstimmig beschließen

rozhodnout kvalifikovanou většinou   mit qualifizierter Mehrheit beschließen (die)

závažné a trvající porušení hodnot Unie   schwerwiegende und anhaltende  Verletzung der Werte der Union (die, der, die)

v rozsahu působnosti unijního práva   im Geltungsbereich des Unionsrechts (der, das)

Evropský mechanismus směnných kurzů   Europäischer Wechselkursmechanismus

nadnárodní uroveñ   supranationale Ebene (die)

nařízení   Verordnung (die)

směrnice   Richtlinie (die)

rámcové rozhodnutí   Rahmenbeschluss (der)

diskriminovat občany EU   EU-Bürger diskriminieren

 

Völkerrecht   Mezinárodní právo

mezinárodní právo   Völkerrecht (das)

dodržování mezinárodního práva   Einhaltung des Völkerrechts (die, das)

Rada bezpečnosti OSN   UNO-Sicherheitsrat (der), UN-Sicherheitsrat (der)

stálý zástupce   ständiger Vertreter (der)

vstoupit v platnost   in Kraft treten (die)

vypovědět smlouvu   ein Abkommen kündigen (das)

smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu   INF-Vertrag (der)

ozbrojený útok   bewaffneter Angriff (der)

zbraně hromadného ničení   Massenvernichtungsmittel (das)

zona volného obchodu   Freihandelszone (die)

zavést cla   Zölle einführen

zrušit cla   Zölle abschaffen

pobřežní voda   Küstengewässer (das)

výhradní ekonomická zóna   Ausschließliche Wirtschaftszone (die)

mezinárodní voda   internationales Gewässer (das)

vzdušný prostor   Luftraum (der) 

svrchovaný stát   souveräner Staat (der)

územní celistvost   territoriale Unversehrtheit (die)

vměšovat se do vnitřních záležitostí země   sich in die inneren Angelegenheiten eines Landes einmischen (die, das)

Mezinárodní měnový fond   Internationaler Währungsfonds (der)

vyhostit diplomaty   Diplomaten ausweisen (der)

vyhoštění diplomatů   Ausweisung von Diplomaten (die)

obnovení jaderné dohody   Verlängerung des Atomabkommens (die, das)

uvalit sankce na koho   Sanktionen gegen jemanden verhängen (die)

zařadit koho na sankční seznam   jemanden auf eine Sanktionsliste setzen (die)

mírova dohoda   Friedensvertrag (der)

nevládní organizace   Nicht-Regierungsorganisation (die)

 

Diverses   Jiné pojemy

advokátní komora   Anwaltskammer (die)

občanský zákoník   Bürgerliches Gesetzbuch (das)

fyzická osoba   natürliche Person (die)

právnická osoba   juristische Person (die)

hlasovací právo   Stimmrecht (das)

mezinárodní právo soukromé   Internationales Privatrecht (das)

zaplatit odškodné   Schadensersatz bezahlen (der)

správní soud   Verwaltungsgericht (das)

soudce zpravodaj   Berichterstatter (Richter) (der)

rozhodnout mimo ústní jednání   ohne mündliche Verhandlung entscheiden (die)

osoba zastoupená advokátem   anwaltlich vertretene Person (die)

veřejnoprávní média   öffentliche-rechtliche Medien (das)

protiprávnost   Rechtswidrigkeit (die)

přelomové rozhodnutí soudu   die bahnbrechende Entscheidung des Gerichts (die, das)

obecně uznávané metody právního výkladu   allgemein anerkannte Auslegungsmethoden (die)

výpovědní lhůta   Kündigungsfrist (die)

stávka   Streik (der)

ukončit pracovní poměr   das Arbeitsverhältnis beenden (das)

vstoupit v platnost   in Kraft treten (die)

dohodit se na urovnání   sich auf einen Vergleich einigen

kompletní pojištění   Vollkaskoversicherung (die)

 

 

Menschenrechte   Lidská práva

Lidská práva   Menschenrechte (das)

Rada Evropy   Europarat (der)

Istanbulská úmluva (úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženach a domácímu násilí)   Istanbul-Konvention (Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) (die, das)

Evropský soud pro lidská práva   Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (der, das)

Parlamentní shromáždění   Parlamentarische Versammlung (die)

ústavní stížnost   Verfassungsbeschwerde (die)

omezení základních lidských práv   Einschränkung grundlegender Menschenrechte (die, das)

Ústavní stížnost byla podána v zákonné lh°utě.   Die Verfassungsbeschwerde wurde fristgerecht erhoben. (die)

stěžovatel   Beschwerdeführer (der)

Ústavní stížnost se zamítá.   Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen. (die)

přiměřenost   Verhältnismäßigkeit (die)

správní úřad   Verwaltungsbehörde (die)

 

Verstoß gegen die Menschenrechte (wenn ich Verfassungsrichter oder Richter beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte  wäre)   Porušení lidských práv (kdybych soudcem ústavního soudu či Evropského soudu pro lidská práva byl ja)

zákaz vycházení   Ausgangssperre (die)

cenzura   Zensur (die)

povinná vojenská služba   Wehrpflicht (die)

povinné očkování   Impfpflicht (die)

nezaručení svobodné volby v očkování   Nicht-Gewährleistung einer freien Impfentscheidung (die, die)

povinné léčení   medizinische Zwangsbehandlung (die)

povinné testování   Testpflicht (die)

zákaz umělého potratu   Abtreibungsverbot (das)

nedostatečné sociální zabezpečení   unzureichende soziale Absicherung (die)

 

 

 (Wird fortgesetzt und laufend verbessert.)

 (Pokračuje a zlepšuje se.)